Sloven膷ina
livecasinorank.sk
  • Spr谩vy
  • Kas铆na pod木a krajiny
  • Kas铆nov媒 bonus
  • Kas铆nov茅 hry
  • Mo啪nosti vkladu
Menu
Live kas铆no
Sloven膷ina

Yggdrasil pridal GameArt ako svojho nov茅ho partnera

Spr谩vy

2020-12-26

Pripojen铆m Yggdrasil Program Gaming Masters, GameArt je schopn谩 vytv谩ra钮 a tie啪 distribuova钮 neuverite木n媒 hern媒 obsah pomocou technol贸gie CATI tejto zna膷ky. Jedn谩 sa v podstate o vopred nakonfigurovan煤 s煤pravu pripraven煤 na regul谩ciu na v媒voj hier. Umo啪艌uje 拧t煤di谩m a tie啪 v媒voj谩rom uplat艌ova钮 拧tandardizovan煤 technol贸giu na v媒voj a distrib煤ciu hry cez svet. Ak si teda chcete zahra钮 na a 啪iv茅 kas铆nonapr铆klad to potom m么啪ete urobi钮 ve木mi 木ahko.

Yggdrasil pridal GameArt ako svojho nov茅ho partnera

艩t煤di谩 Yggdrasil Gaming Masters maj煤 ur膷ite radi pr铆stup k CATI, ako aj k obrovskej sieti prev谩dzkov媒ch partnerov tejto zna膷ky na nieko木k媒ch regulovan媒ch trhoch iGaming. Jedn媒m z nich je GameArt, ktor媒 dok谩啪e vytv谩ra钮 a distribuova钮 hry po celom svete s cie木om maximalizova钮 pr铆jmy v膹aka spolupr谩ci s Yggdrasilom.

Kvalitn茅 zna膷ky sa rovnaj煤 kvalitn茅mu partnerstvu

GameArt je jedn媒m z l铆drov v oblasti poskytovate木ov hier. Poskytuje najmodernej拧ie hry a na mnoh媒ch trhoch m谩 obrovsk茅 portf贸lio svetov媒ch automatov HTML5 s vynikaj煤cou grafikou a skvelou hrate木nos钮ou. Tento dod谩vate木 pon煤ka tie啪 jednu z mnoh媒ch univerz谩lnych siet铆 jackpotov v tomto priemysle.

Yggdrasil je zn谩my po celom svete, preto啪e je to jedna z m谩la zna膷iek, ktor谩 si z铆skala miesto na vrchole. Je to preto, 啪e s煤 skuto膷ne dobr铆 v tom, 膷o robia. Vyv铆jaj煤 neuverite木n茅 hry s najr么znej拧铆mi t茅mami, ktor茅 up煤taj煤 pozornos钮 hr谩膷ov, a to je ve木a vec铆, ktor茅 mnoho v媒voj谩rov nedok谩啪e.

Toto partnerstvo je pre obe tieto zna膷ky po啪ehnan铆m, preto啪e m么啪u ma钮 navz谩jom ve木a 煤啪itku. Je potrebn茅 sa ve木a u膷i钮 a dosiahnu钮 ve木a spolo膷n茅ho rastu, 膷o mnoho partnerstiev nem谩.

N谩zory Yggdrasilu a GameArt

Stuart McCarthy, ktor媒 je ved煤cim partnersk媒ch programov v spolo膷nosti Yggdrasil, uviedol, 啪e tento rok bol skvel媒m, 膷o sa t媒ka rastu programu YG Masters, ktor媒 bol sp么soben媒 uveden铆m ich revolu膷nej technol贸gie CATI. S煤 nesmierne 拧钮astn铆 a hrd铆 na 煤spech programu a s煤 nad拧en铆, 啪e m么啪u spolupracova钮 s to木k媒mi 煤spe拧n媒mi a vysoko talentovan媒mi 拧t煤diami, ako je GameArt, ktor茅 ich m么啪u dosta钮 do nov媒ch v媒拧in.

Gener谩lny riadite木 spolo膷nosti GameArt, Stefano Picone, uviedol, 啪e ke膹 sa stali partnermi YG Masters a za膷ali vyu啪铆va钮 technol贸giu CATI, boli schopn铆 ve木mi r媒chlo roz拧铆ri钮 svoj v媒voj obsahu a distribuova钮 svoje strat茅gie a oslovi钮 tak 煤plne nov茅 publikum na celom svete. 脷spe拧nos钮 tohto programu, ktor媒 Yggdrasil urobil, s煤 ve木mi ohromen铆 a s煤 nad拧en铆, 啪e s nimi m么啪u 膹alej pracova钮, aby mohli e拧te viac napredova钮, 膷o sa stane.

O spolo膷nosti GameArt

GameArt bol zaregistrovan媒 v roku 2013 a od tej doby vyv铆ja hry pre online kas铆na. Ich hry s煤 neuverite木n媒m umeleck媒m dielom, 膷o hr谩膷i ur膷ite ocenia. T谩to zna膷ka r媒chlo rastie, pokia木 ide o jej popularitu, najm盲 preto, 啪e jej t铆m je vysoko inovat铆vny a predstavuje skuto膷n煤 v媒hodu.

V拧etky ich hry je mo啪n茅 hra钮 prostredn铆ctvom mobiln媒ch zariaden铆, preto啪e s煤 vyv铆jan茅 v jazyku HTML5. Navy拧e ich mo啪no bez probl茅mov integrova钮 do v拧etk媒ch platforiem. Pokia木 sa chyst谩te hra钮 vysoko kvalitn茅 hry, mali by ste si ur膷ite pozrie钮 tie GameArt, ktor茅 s煤 ur膷ite skvelou vo木bou. Budete prekvapen铆 t茅mami, kvalitou a hlavne hrate木nos钮ou hier, ktor茅 GameArt vyv铆ja.

M么啪ete sa skvele bavi钮. Nie je potrebn茅 utr谩ca钮 peniaze a nebavi钮 sa ve木a z谩bavy, najm盲 preto, 啪e v dne拧n媒ch kas铆nach je k dispoz铆cii ve木a hier a toto oddelenie pre拧lo ve木k媒m v媒vojom.

Promo kas铆no

--
null Country FlagCheckmark
Hra钮 teraz
-

Najnov拧ie spr谩vy

2021-07-26

Glob谩lna dominancia spolo膷nosti Microgaming Eyes s Julie Allison

Spr谩vyRead more
Z谩vislos钮 na hazardn媒ch hr谩chPrehl谩senieZodpovedn茅 hranieZ谩sady ochrany osobn媒ch 煤dajovObchodn茅 podmienkySitemap
漏 livecasinorank.sk 2021